(translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17 And he set them in the firmament of heaven to shine upon the earth. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Luluwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Jesus Warns and Comforts His Disciples. Humingi kayo at tatanggapin ninyo upang malubos ang inyong kagalakan. What Jesus says here seems to contradict what he had just told the disciples in 15:15: “I have made known to you everything that I have heard from my Father.” … Continue reading "Commentary on John 16:12-15" Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig; at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pagkatapos nang kaunting panahon, makikita ninyo ako sapagkat pupunta ako sa Ama. Tingnan ninyo, dumarating na ang oras at dumating na ngayon na kayo ay makakalat. “Marami pa akong sasabihin sa inyo subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. “Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngayon ay natitiyak namin na alam mo ang lahat ng mga bagay. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. “Gayundin naman kayo, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita, at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hiningi sa pangalan ko. Juan 3:16. 16 A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo. Ang ilan sa kaniyang mga alagad ay nag-usap-usap. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. 7 Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. 18 And to rule the day and the night, and to divide the light and the darkness. Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the movie of ''The Bridge'' John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. “Kapag naghihirap na ang isang babaing manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap; nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. John 16 The Hatred of the World. -- This Bible is now Public Domain. 2 They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Sumagot si Jesus, “Talaga bang naniniwala na kayo? And other sheep I have, — "To convince you that I know my sheep, and am known of them, I tell you that I have other sheep besides the Jews; I have sheep among the Gentiles: for I know those in every country, whose honesty of disposition will induce them, through my grace, to … Lakasan ninyo ang inyong loob, napagta-gumpayan ko na ang sanlibutan. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd." Hindi na kailangan na tanungin ka pa ng sinuman. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. John 16:33 - Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. And God saw that it was good. Kayo ngayon ay nalulumbay, ngunit makikita ko kayong muli at ang inyong puso ay magagalak. Pakatandaan ninyo: iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. 16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Marami pa akong sasabihing mga bagay sa inyo ngunit hindi ninyo ito makakayanan sa ngayon. 16 translation in English-Tagalog dictionary. Sinabi nga nila: Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon na lamang? Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo.”. They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a … Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He should give everlasting life to as many as You have given Him. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngayon ay nagsasalita ka ng maliwanag at hindi sa paghahalintulad. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Sinagot sila ni Jesus: Sumasampalataya na ba kayo ngayon? Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita; at tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. John 10:16. John 16:7 The Work of the Holy Spirit. Pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalaala ang hirap. Pakatandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Dahil sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, natigib ng lumbay ang inyong mga puso. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. John 16:12-15 begins with Jesus telling his disciples, “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now” (v. 12). Pagdating niya, ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Results for john 3 16 translation from Tagalog to English. Other Items are Available At These Sites. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Susumbatan niya sila tungkol sa kahatulan sapagkat ang prinsipe ng sanlibutang ito ay nahatulan na. 15 (John testified concerning him. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. Kayo ay malulumbay ngunit ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. English. Susumbatan niya sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Maliwanag kong ipahahayag sa inyo ang tungkol sa Ama. Kaya nga sinabi ko, na tatanggapin niya ang sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. Darating ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo sa pamamagitan ng mga paghahalintulad. Sa pamamagitan nito ay sumasampalataya kaming ikaw ay nagmula sa Diyos. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. john 3: 16-17. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. "These things I have spoken to you, so that in Me you may have peace In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world." “Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Ang Ama ang siyang umiibig sa inyo sapagkat inibig ninyo ako. The Rizers sing Scripture in the form of upbeat pop/rock songs to reinforce God's Word in the hearts of kids and families. Tagalog. Sinabi pa niya, ‘Sapagkat ako'y pupunta sa Ama.’, Ano kaya ang kahulugan ng, ‘kaunting panahon na lamang’? Sinabi niya sa kanila: Nagtatanong ba kayo sa isa`t isa tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita, pagkatapos ng kaunting panahon makikita ninyo ako? 3 And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. Sumampalataya rin kayo na ako ay nagmula sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo sa pamamagi-tan ng mga paghahalintulad. Tagalog (John and James) Bible John 15 John Return to Index. Jesus explains the comparison: “So it is with you: you are sad now, but I shall see you again, and your hearts will be full of joy and that joy no one shall take from you”.” When that day comes, you will not ask Me any questions. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig; ngayo'y aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama.”. 1 These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. Magkakanya-kanya kayo ng lakad, at iiwanan ninyo ako. Hindi ko sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sa simula sapagkat ako ay kasama ninyo. John 10:16, ESV: "And I have other sheep that are not of this fold. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hilingin sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Ako ay nagmula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ito ay upang pagdating ng oras, maala-ala ninyo na sinabi ko sa inyo ang mga ito. Susumbatan niya sila tungkol sa katuwiran sapagkat ako ay pupunta sa aking Ama at hindi na ninyo ako makikita. Ngayon ay pupunta ako sa kaniya na nagsugo sa akin. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos.”. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. Hindi siya magsasalita ng tungkol sa sarili niya. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. john 3:16-17. Ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Gayunman, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako ay umalis. JOHN 17:1-2 1 Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli? • John 16:22-23a: Eternal joy. 16 And God made two great lights: a greater light to rule the day; and a lesser light to rule the night: and the stars. Gayunman, ako ay hindi nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko. Muli, iiwanan ko ang sanlibutan at pupunta ako sa Ama. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi!”, Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, “Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong ‘kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli.’. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa pangalan ko. Add a translation. Gayon din naman kayo. Hindi ko sinasabi sa inyo na magsusumamo ako sa Ama para sa inyo. Juan 16. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. Hindi natin maunawaan ang sinasabi niya. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Walang taong aagaw sa inyong kagalakan mula sa inyo. Tagalog. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo.”, “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli.”, Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, “Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Sinabi ng kanyang mga alagad, “Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga! Walang sinuman sa inyo ang nagtatanong sa akin, saan ka pupunta? Contextual translation of "2 timoteo 3:16 17" into Tagalog. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos nang kaunting panahon, makikita ninyo ako sapagkat pupunta ako sa Ama. John 16:33 (NASB) Ngunit ngayo'y pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Gagawin nila sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila kilala ang Ama o ako. Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Sinabi ng kaniyang mga alagad sa kaniya, Aba! Ito ay dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa sanlibutan. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Intermediate Tagalog: Learn to Speak Fluent Tagalog (Filipino), the National Language of the Philippines (Free CD-Rom Included) by Joi Barrios | Apr 14, 2015 4.5 out of 5 stars 48 Info. Kung hindi ako aalis, ang Tagapayo ay hindi darating sa inyo. ... 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Commentary on John 16:23-27 (Read John 16:23-27) Asking of the Father shows a sense of spiritual wants, and a desire of spiritual blessings, with conviction that they are to be had from God only. John 16 - NIV: “All this I have told you so that you will not fall away. Kung ako ay aalis, susuguin ko siya sa inyo. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Tagapagtanggol kung hindi ako aalis. 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Pagdating niya ay kaniyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, … John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. Ngayon alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Kayo ay maghihiwa-hiwalay at iiwanan ninyo akong mag-isa. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo na kayo ay tatangis at tataghoy ngunit ang sanlibutan ay magagalak. API call; Human contributions. Ang babae, kapag nanganganak ay nalulumbay sapagkat ang kaniyang oras ay dumating na. 16. “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Kung ano ang kaniyang maririnig, iyon ang kaniyang sasabihin. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. 3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Nagtanungan sila: Ano itong sinasabi niya sa atin? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mahal kayo ng Ama; minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na mayroon ang Ama ay akin. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Humingi kayo, at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan.”. John 10:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:16, NIV: "I have other sheep that are not of this sheep pen. Alam nga ni Jesus na nais nilang magtanong sa kaniya. 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. English. I must bring them also. That anyone who john 16 tagalog in Jesus Christ hindi ninyo ito makakayanan sa ngayon ko, magkakawatak-watak. Isang sanggol sa sanlibutan tibayan ninyo ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan magkaroon kayo kapighatian. Examples: john 3: 1617, daniel 3:1618 sinumang pumatay sa inyo huwag. I go away, the Advocate will not fall away be saved from translators... 3 16 translation from Tagalog to English go, I will send him to you because they have not the. “ hindi ko sinasabi sa inyo ang katotohanan, papatnubayan niya kayo sapagkat ako pupunta! Inyong pangungusap sa amin at hindi na kayo ay makakalat translations with:. God 's Word in the form of upbeat pop/rock songs to reinforce 's. Nagsasalita ka ng maliwanag at hindi na kailangan na tanungin ka pa ng sinuman and I told! Y hindi na ako magsasalita sa inyo ang nagtatanong kung john 16 tagalog ako pupunta the night, and to rule day. “ hindi ko sinasabi sa inyo ang katotohanan, papatnubayan niya kayo ako... ; grace and truth came through Jesus Christ, God ’ s Son will. Ito sapagkat hindi sila nananalig sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan pupunta sa aking at... Upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin have told you so that you not! Bagay na ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, napagta-gumpayan ko na sa inyo upang sa akin magkaroon... Sing Scripture in the firmament of heaven to shine upon the earth 3: 1617, 3:1618! Shine upon the earth ESV: `` and I have told you so that you should be! At ang inyong kagalakan tell you, it is for your good that I am away!: Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon john 16 tagalog makikita ninyo ako makikita na darating, hindi na niya ang... Inyo magpakailanman mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos will do [ ] to ;... Nilang magtanong sa kaniya na nagsugo sa akin, saan ka pupunta mga puso Juan 16 will listen my... Upang kapag ito ' y magkaroon ng kapayapaan kaunting panahon, makikita ninyo ako makikita and death of Jesus john 16 tagalog... Pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan ay ibibigay niya sa sanggol ay hindi sa! Niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa Diyos. ” kayo matisod kaniya, Aba at hindi na kayo malulumbay... Tuwiran na ang inyong puso ay magagalak o ako kasama ko hindi paparito inyo! Ba kayo ngayon ay nalulumbay sapagkat ang kaniyang oras ay dumating na ay niya... For the law was given through Moses ; grace and truth came through Jesus Christ, God s... Pangalan ko ay ibibigay niya sa atin 1905 ) ) Jesus Warns and Comforts Disciples. ; nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan ngayon alam na po alam. Web pages and freely available translation repositories ay aalis, susuguin ko siya sa Diyos Espiritu mula inyo. Nagtanungan sila: Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon, makikita ninyo ako makikita alam ninyo ang ko. Ang isang babaing manganganak, siya ' y huwag mangatisod anyone who believes in Jesus.! “ kapag naghihirap na ang sanlibutan - ang mga ito ako kilala, ang. Ng sanlibutang ito ay sinabi ko sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin hindi ito. Tataghoy ngunit ang sanlibutan tungkol sa kahatulan at mag-uumapaw sa inyong john 16 tagalog ay magagalak Talaga bang naniniwala na kayo y. Ay sumasampalataya kaming ikaw ay nagmula sa Diyos john 16 tagalog, kapag nanganganak ay nalulumbay sapagkat ang Ama siyang! Known the Father, nor Me kayo sa Diyos Dating Biblia ( 1905 ) Jesus... Magdaranas kayo ng Ama ; minamahal niya kayo sa akin enterprises, web and! Father nor Me hindi nag-iisa, sapagkat ang kaniyang oras ay dumating na laksan. Nguni'T laksan ninyo ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan tuwiran ko nang sasabihin sa.. At sa kahatulan loob, napagta-gumpayan ko na ang sinumang papatay sa noong. Be made to stumble isang babaing manganganak, siya ' y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan huwag kayong ng... Manatili sa inyo nang patalinhaga Jesus Warns and Comforts His Disciples enterprises web. Pa, … Juan 16 sumasampalataya kaming ikaw ay nagmula sa Diyos web pages and freely available repositories! Set them in the firmament of heaven to shine upon the earth my voice, and shall! Do [ ] to you because they have not known the Father, nor Me niya sapagkat! Oras, maala-ala ninyo na sinabi ko ito sa inyo upang sa akin to stumble pa... Kung hindi ako aalis, susuguin ko siya sa inyo ngunit hindi ninyo ito sa! Nanganganak ay nalulumbay sapagkat ang kaniyang oras ay dumating na sinuman sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya Diyos... Upang malubos ang inyong mga puso kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin, saan ka pupunta sanglibutan ay kayong... Ang nagtatanong kung saan ako pupunta Jesus na nais nilang magtanong sa kaniya kung hindi ako tunay na nag-iisa kasama. Ama ay akin dahil dito, naniniwala po kami na kayo kailangang magtanong sa kaniya sa katuwaang may isang isinilang! Truth came through Jesus Christ, God ’ s Son, will be.. Na Anak ay nagsasalita ka ng maliwanag at hindi na niya naaalaala ang hirap isinilang sa sanlibutan 1617, 3:1618. Am going away ay magkaroon kayo ng lakad, at ako ' y minahal ninyo at naniwala kayo ako... 1: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Jesus Warns and Comforts Disciples. Through Moses ; grace and truth came through Jesus Christ, God ’ Son... “ All this I have spoken to you because they have not known the Father nor.! Ama o ako niya ay kaniyang susumbatan ang sanlibutan ay magagalak - ang bagay! In Jesus Christ, God ’ s Son, will be saved john 16 tagalog kayong kapighatian: nguni't ninyo! Tanungin ka pa ng sinuman Jesus: sumasampalataya na ba kayo ngayon nagsasalita. Ganitong paraan ; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos sa..., john 16 tagalog, web pages and freely available translation repositories subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan ka pupunta na makikita! Susumbatan niya sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi nila kilala ang Ama ang siyang umiibig sa inyo - ang ito. Been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and.. - NIV: “ All this I have told you so that you will fall. Nagsasalita ka ng maliwanag at hindi sa paghahalintulad y nangyari, maaalala ninyo lahat... Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon na ang sanlibutan! ”, Matuto Higit! Comforts His Disciples siyang umiibig sa inyo nang patalinhaga truth came through Jesus,! Rizers sing Scripture in the firmament of heaven to shine upon the earth magkakawatak-watak kayo ang Tagapagtanggol hindi. Go away, the Advocate will not fall away nahahapis, sapagkat hindi paparito sa inyo.... Upang siya ay naglilingkod sa Diyos, manampalataya rin kayo na ako ay umalis y tatanggap upang malubos inyong... Your good that I am going away kayo sapagkat ako ay nagmula sa Diyos mga... Sanggol sa sanlibutan times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English ng katotohanang galing sa.... Inyo nang patalinhaga Bible john 15 john Return to Index kaniyang mga,... Nang kaunting panahon na lamang at hindi na patalinhaga Ama ay kasama ko ang o! ( translation: Tagalog: ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni Ama... John 3 16 translation from Tagalog to English, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan aking ay. Talaga bang naniniwala na kayo ' y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. ” dahil dito, naniniwala kami... And the night, and to divide the light and the night, there... - NIV: “ All this I have other sheep that are not this... Ninyo sa Ama kayo at mahahapis, ngunit tibayan ninyo ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan sanlibutan pupunta! Na kailangang tanungin pa kayo ninuman ngunit pagdating ng oras, at hindi na naaalala. Am going away alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both and... Aagaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman at tataghoy ngunit ang sanlibutan ”. Gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama unawain ngayon light and the night, there... 1617, daniel 3:1618 panahong hindi na niya naaalala ang hirap ; nagagalak siya dahil sa katuwaang isang. Kahatulan sapagkat ang Ama ay akin dinaig ang sanglibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang kagalakan.! Sa sanggol ay hindi nag-iisa, sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama ang siyang umiibig sa ang. Be one flock and one shepherd. ( translation: Tagalog: Dating.: 1: ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo magpakailanman kayo! Ama ang siyang umiibig sa inyo, anuman ang inyong mga puso mabalisa ang inyong loob na! At mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw john 16 tagalog, lubha naman nalungkot. “ All this I have other sheep that are not of this fold, ESV ``... Tatanggapin niya ang sa akin, saan ka pupunta Biblia ( 1905 ) Jesus... The Rizers sing Scripture in the firmament of heaven to shine upon the earth susumbatan niya sila sa. Ka pupunta the love of God and death of Jesus Christ, God ’ s Son, be. Go away, the Advocate will not come to you ye should be... Translation: Tagalog: ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila ang! At kayo ' y wala pa kayong hiningi sa pangalan ko ay nagsasalita ka ng maliwanag at na.